Quản trị
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông Thanh Hóa
Tel: (+84) 37-3718600; Email: Webmaster@vnpt-thanhhoa.com.vn